RECENZNÉ KONANIE

Tu uvedené zásady recenzného riadenia sú aplikované časopisom International Journal of Public Administration, Management and Economic Development (IJPAMED).

Všetky príspevky sú do redakcie časopisu IJPAMED zasielané v elektronickej forme (doc, docx, rtf) na e-mail info@ameko.cz.

Príspevok je najprv hodnotený editorom časopisu. K recenzii sú odovzdávané iba také články, ktoré spĺňajú podmienky redakcie. Hodnotenie je zamerané na splnenie týchto kritérií:

Editor má právo odmietnuť príspevok, ktorý nespĺňa uvedené kritériá. Príspevky hodnotené ako zaujímavé pre čitateľa, sú zaslané k recenziám, zvyčajne dvoma alebo trom recenzentom, niekedy tiež viac, ak je vhodné osloviť odborníka na určitú oblasť (napríklad štatistiku). Recenzia je neoddeliteľnou súčasťou vedeckého diškurzu. Od recenzentov sa očakáva identifikácia nedostatkov, návrh zlepšenie a posúdenie aktuálnosti príspevku. Príspevok je zaslaný recenzentom bez mena autora, afilácie a tzv. Acknowledgement. Recenzné posudky sú vypracované na recenznom formulári.

Kvalitná recenzia by mala zodpovedať na nasledujúce otázky:

Pre editory je veľmi nápomocné, ak recenzenti poukážu na niektoré z nasledujúcich bodov:

Na základe odporúčania recenzentov urobia následne editori rozhodnutia, a to:

Ak je to možné, negatívne recenzné posudky by mali autorovi predložiť hlavné nedostatky príspevku tak, aby odmietnutie autori pochopili podstatu pre takéto rozhodnutie v širšom zmysle, a tiež čo je nutné urobiť pre zlepšenie príspevku pre to, aby mohol byť kdekoľvek publikovaný.

Editori neodosielajú prepracované články späť recenzentom, ak autori nevynaložili snahu o reakcii na recenznú posudkami. Rozhodnutie o prijatí či neprijatí príspevku je urobené na základe najmenej dvoch nezávislých recenzentov. Iba kvalifikované osoby vyhodnocujú a robia rozhodnutia o prijatí či neprijatí príspevku.

Príspevky, ktoré spĺňajú všetky, sú odoslané Edičný rade pre schválenie na publikovanie. Konečné rozhodnutie o publikovanie článkov vykonáva šéfredaktor na základe stanoviska Redakčný rady.

Členovia redakcie IJPAMED považujú predložený príspevok a všetku komunikáciu s autormi a recenzentmi za dôvernú. Tiež autori by mali považovať komunikáciu s časopisom za dôvernú; korešpondencia s časopisom, recenzné posudky a ďalšie dôverný obsah nesmie byť zverejňovaný na webových stránkach alebo inak publikovaný bez súhlasu editorov do doby, kedy sa rozhodne o zverejnení či nezverejnenie príspevku.