International Journal of Public Administration, Management and Economic Development (IJPAMED) vychádza dvakrát ročne a je vydávaný Akadémiou managementu a ekonomiky. Manuskripty sú akceptované len v anglickom jazyku. Maximálna dĺžka manuskriptu je 15 strán pri využití šablóny článku. Táto šablóna obsahuje všetky technické inštrukcie pre prípravu manuskriptu a je možné ju stiahnuť z týchto stránok. IJPAMED je publikovaný v čiernobielej forme. Táto skutočnosť by mala byť vzatá do úvahy pri príprave manuskriptu. Pre zabezpečenie ochrany proti porušeniu autorských práv je po všetkých autoroch vyžadovaný podpis deklarácie o autorstvu manuskriptu.

Všetky manuskripty sa k publikovanie v IJPAMED predkladajú v elektronickej forme (súbory doc, docx, rtf) prostredníctvom emailu info@ameko.cz. Predkladané manuskripty sú predmetom vstupného schvaľovania predsedom redakčnej rady. Predseda redakčnej rady môže predkladaný manuskript odmietnuť z niekoľkých dôvodov: (1) manuskript nie je originálom; (2) zameranie manuskriptu je mimo cieľa a zamerania IJPAMED; (3) v manuskriptu sa nachádzajú významné nedostatky; (4) manuskript nie je adekvátne pripravený (napr. nízka kvalita písomného prejavu, nízka kvalita organizácie článku, nevhodný alebo ilegálny obsah). Všetky manuskripty, ktoré boli akceptované predsedom redakčnej rady, sú ďalej čítané a hodnotené dvoma anonymnými recenzentmi v rámci tzv. "Double blind" recenzného procesu. Recenzenti poskytujú komentáre a odporúčania vzťahujúce sa na publikovanie manuskriptu. Predseda redakčnej rady a redakčná rada sú zodpovední za konečné rozhodnutie o prijatí alebo odmietnutí manuskriptu. Pred definitívnym schválením manuskriptu na publikovanie môžu byť vyžadované jeho úpravy. Výsledky recenzného procesu sú oznámené autorom prostredníctvom emailu.

IJPAMED šablóna článku k stiahnutiu tu: IJPAMED template

IJPAMED prohlášenie autora k stiahnutiu tu: IJPAMED Authorship Declaration.