PUBLIKAČNÁ ETIKA

Tieto etické štandardy boli vytvorené tak, aby poskytli súbor minimálnych noriem publikačné etiky časopisu International Journal of Public Administration, Management and Economic Development (IJPAMED). Všeobecné zásady boli vytvorené v reakcii na požiadavky orientácie v širokom spektre stále zložitejších etických otázok. Ich cieľom je pomoc autorom identifikovať a podporovať takéto praktiky a rozvíjať povedomie o etickej tvorivej činnosti.

Redakčná rada a redakcia časopisu IJPAMED sa zaväzujú k dodržiavaniu pravidiel etického správania. Editor ani iný člen redakcie nesmie zverejniť žiadnu informáciu o zaslanom príspevku nikomu inému ako autorovi, recenzentom, potenciálnym recenzentom, iným členom redakcie a vydavateľi, ak je to žiaduce.

Editor

Editor je zodpovedný za odstránenie všetkých informácií vedúcich k identifikácii autora, odstránenie afilácie a tzv. Acknowledgement pred zaslaním príspevku do recenzného konania.

Editor je zodpovedný aj za rozhodnutie, ktorý z predložených článkov by mal byť odovzdaný do recenzného konania. Rozhodnutie o prijatí alebo odmietnutí článku na publikovanie je založené na dôležitosti článku, originalite a zrozumiteľnosti, platnosti štúdie a významu poslanie časopisu.

Autori

Autori sú povinní potvrdiť, že oni aj spoluautori článku spĺňajú všetky kritériá autorstva a že nikto, kto spĺňa tieto kritériá, nebol vynechaný.

Všetci uvedení autori sa zhodli na celom obsahu príspevku, vrátane zoznamu autorov a postavenie autora v článku. Korešpondenčný autor je zodpovedný za zabezpečenie tohto súhlasu, súhlasu všetkých autorov sa zaradením a uvedením príspevku v časopise a za všetku správu a komunikáciu medzi časopisom a všetkými spoluautormi, a to pred i po publikovanie. Autori sú povinní zabezpečiť zodpovednosť všetkých autorov za príspevok. Autori deklarujú úroveň vedeckého príspevku a nesú zaň zodpovednosť.

Recenzenti

Recenzentom nie sú informovaní o autorstve, afilácii a tzv. Acknowledgement článku. Recenzenti si musia byť vedomí toho, že sú požiadaní o recenzný posudok obsahujúca dôverné informácie, s ktorými by ako s takými malo byť zaobchádzané. Recenzenti by mali vyjadriť svoj názor jasne a podložiť ho argumenty, rovnako nesmie byť v konflikte záujmu vo vzťahu k predkladanému výskumu. Recenzenti sú požiadaní o vykonanie kontroly plagiátorstvo.