Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. Doc . RNDr . PhDr . Oldřich Hájek , Ph.D. bol v roku 2013 habilitovaný v odbore Regionálny a sociálny rozvoj na Prevádzkovo ekonomickej fakulte Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe. Vo svojom profesijnom živote získal pracovné skúsenosti vo verejnom, aj v súkromnom sektore. Na začiatku svojej profesionálnej kariéry pôsobil ako ekonomický redaktor alebo projektový manažér. V rokoch 2007 až 2010 zastával pozíciu vedúceho Oddelenia koncepcií a analýz Odboru strategického rozvoja Zlínskeho kraja. Od roku 2004 do súčasnosti pôsobí na Ústave regionálneho rozvoja , verejnej správy a práva na Fakulte managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.
V rámci programu Master of Public Administration garantuje modul Európska únia a fondy EÚ, čo je oblasť, ktorou sa doc. Hájek dlhodobo zaoberá tiež v rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti.

Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. získal doktorský titul v roku 2009 na Prírodovedeckej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave v odbore Environmentálne geografia. Vo svojom profesijnom živote pracoval Dr. Novosák predovšetkým v oblasti vedecko-výskumnej, ako riešiteľ niekoľkých významných projektov, a tiež v oblasti vyššieho vzdelávania. Od roku 2006 pôsobí na Ústave regionálneho rozvoja, verejnej správy a práva na Fakulte managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.
V rámci programu Master of Public Administration je Dr. Novosák garantom modulu Metodológia dizertačnej práce, čo korešponduje s jeho pozíciou riešiteľa a tvorca metodík v rámci práce na vedeckovýskumných projektoch Grantove aj Technologické agentúry Slovenskej republiky .

Ing. Lenka Smékalová, Ph.D. Ing. Lenka Smékalová , Ph.D. získala doktorský titul v roku 2016 na Fakulte managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne v odbore Ekonomika a manažment. V priebehu svojho profesionálneho života pôsobila najmä v oblasti vysokého školstva , od roku 2012 je asistentkou Ústavu regionálneho rozvoja , verejnej správy a práva na Fakulte managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.
V rámci programu Master of Public Administration garantuje modul Verejné financie a rozpočty, a to v súvislosti so svojím dlhodobým zameraním na problematiku verejného financovania aktivít regionálneho rozvoja a podnikania.

PhDr. Mgr. Petr Janíček PhDr. Mgr. Petr Janíček získal doktorský titul v roku 2015 na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv . Cyrila a Metoda v Trnave v odbore Verejná politika a verejná správa, magisterský titul získal v roku 2000 na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci v odbore Právo a právna veda. Vo svojom profesijnom živote pôsobil Dr. Janíček predovšetkým v oblasti verejnej správy. V rokoch 2011 až 2014 zastával pozíciu riaditeľa krajskej pobočky Úradu práce v Zlíne a potom, od roku 2014, pôsobil na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne.
V rámci programu Master of Public Administration je Dr. Janíček garantom modulu Úvod do verejného práva a práva EÚ, čím je reflektované ako jeho dosiahnuté vzdelanie, tak jeho vedecká špecializácia na otázky kohéznej politiky Európskej únie a jej premietnutie predovšetkým do oblasti zamestnanosti.