Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. byl v roce 2013 habilitován v oboru Regionální a sociální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Ve svém profesním životě získal pracovní zkušenosti jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Na začátku své profesní kariéry působil jako ekonomický redaktor nebo projektový manažer. V letech 2007 až 2010 zastával pozici vedoucího Oddělení koncepcí a analýz Odboru strategického rozvoje Zlínského kraje. Od roku 2004 do současnosti působí na Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
V rámci programu Master of Public Administration garantuje modul Evropská unie a fondy EU, což je oblast, kterou se doc. Hájek dlouhodobě zabývá také v rámci své vědecko-výzkumné činnosti.

Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. získal doktorský titul v roce 2009 na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě v oboru Environmentální geografie. Ve svém profesním životě pracoval Dr. Novosák především v oblasti vědecko-výzkumné, jako řešitel několika významných projektů, a také v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Od roku 2006 působí na Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
V rámci programu Master of Public Administration je Dr. Novosák garantem modulu Metodologie disertační práce, což koresponduje s jeho pozicí řešitele a tvůrce metodik v rámci práce na vědeckovýzkumných projektech Grantové i Technologické agentury České republiky.

Ing. Lenka Smékalová, Ph.D. Ing. Lenka Smékalová, Ph.D. získala doktorský titul v roce 2016 na Fakultě managementu a ekonomiky titul Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v oboru Ekonomika a management. V průběhu svého profesního života působila zejména v oblasti vysokého školství, od roku 2012 je asistentkou Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
V rámci programu Master of Public Administration garantuje modul Veřejné finance a rozpočty, a to v souvislosti se svým dlouhodobým zaměřením na problematiku veřejného financování aktivit regionálního rozvoje a podnikání.

PhDr. Mgr. Petr Janíček PhDr. Mgr. Petr Janíček získal doktorský titul v roce 2015 na Fakultě sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě v oboru Veřejná politika a veřejná správa, magisterský titul získal v roce 2000 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru Právo a právní věda. Ve svém profesním životě působil Dr. Janíček především v oblasti veřejné správy. V letech 2011 až 2014 zastával pozici ředitele krajské pobočky Úřadu práce ve Zlíně a poté, od roku 2014, působil na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
V rámci programu Master of Public Administration je Dr. Janíček garantem modulu Úvod do veřejného práva a práva EU, čímž je reflektováno jak jeho dosažené vzdělání, tak jeho vědecká specializace na otázky kohezní politiky Evropské unie a její promítnutí především do oblasti zaměstnanosti.