Členové týmu Akademie managementu a ekonomiky získali v uplynulých letech bohaté zkušenosti s řešením řady různých témat a projektů. Na realizaci těchto projektů se podíleli jako řešitelé v samostatné odpovědnosti, či v roli spoluřešitelů a jedná se o následující projekty:

Název Popis Objednatel Období zpracování
Evaluační studie významu a dopadů intervencí kohezní politiky Evropské unie v území regionu soudržnosti Střední Morava v období 2007 - 2013 Předmětem objednávky bylo zpracování evaluační studie významu a dopadů intervencí kohezní politiky Evropské unie v území regionu soudržnosti Střední Morava v období 2007 – 2013. Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava 2016
Metodika vymezení území IPRU Zlín do roku 2020 V rámci dokumentu IPRU Zlín 2020 byla zpracována metodika vymezení předmětného území. Statutární město Zlín 2016
Analýza stakeholderů pro nastavení IPRU Zlín do roku 2020 Pro adresnější nastavení parametrů strategického dokumentu IPRU Zlín do roku 2020, byla realizována analýza stakeholderů (občané, zaměstnavatelé, podnikatelé, studenti, veřejní aktéři, apod.). Statutární město Zlín 2015
Strategie rozvoje města Vsetín do roku 2020 Cílem bylo zpracování „Strategie rozvoje města Vsetín do roku 2020“. Tedy veškeré analytické práce v jednotlivých tématech, formulace vlastní strategie rozvoje a implementačního plánu. město Vsetín 2015
Analýza současných systémů hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání II V rámci této studie vznikl unikání a komplexní přehled současných systémů hodnocení kvality a efektivity ve vzdělání. Tento přehled měl mezinárodní charakter a představil analýzu a syntézu inspekčních postupů ve vybraných zemích v EU i mimo ni. Česká školní inspekce ČR 2015
Strategie rozvoje MAS Dolnobřežansko Cílem bylo zpracování „Strategie rozvoje MAS Dolnobřežansko“. Tedy veškeré analytické práce v jednotlivých tématech, formulace vlastní strategie rozvoje a implementačního plánu. MAS Dolnobřežansko 2015
Strategie rozvoje obce Dolní Břežany Cílem bylo zpracování „Strategie rozvoje obce Dolní Břežany“. Tedy veškeré analytické práce v jednotlivých tématech, formulace vlastní strategie rozvoje a implementačního plánu. obec Dolní Břežany 2015
Strategie rozvoje města Nový Jičín do roku 2020 Cílem bylo zpracování „Strategie rozvoje města Nový Jičín do roku 2020“. Tedy veškeré analytické práce v jednotlivých tématech, formulace vlastní strategie rozvoje a implementačního plánu. město Nový Jičín 2014
Strategie rozvoje Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Předmětem zpracování byla kompletní analýza v oblasti muzejnictví v přírodě, identifikace trendů, definování silných a slabých stránek. Dále realizace dotazníkového šetření mezi návštěvníky muzea (cca 1200 respondentů) a širší vyhodnocení analýzy. Následně formulace strategie rozvoje instituce do roku 2022, včetně finančního plánu. Valašské muzeum v přírodě, p. R. 2013
Analýza služeb pro ohrožené rodiny a děti ve Zlínském kraji Součástí analytického dokumentu je zejména popis struktury služeb pro ohrožené děti a rodiny ve Zlínském kraji, vyhodnocení silných a slabých stránek tohoto systému a návrh variantního řešení efektivní a dostupné sítě tohoto druhu zařízení v rámci kraje. Zlínský kraj 2012
Zpracování karet tematických okruhů jako součást alternativního návrhu Asociace krajů ČR k vymezení operačních programů pro programové období 2014+ Karty rozpracovávají tematické okruhy národních rozvojových priorit pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v letech 2014 - 2020 z pohledu územního přístupu tak, aby se mohly stát součástí alternativního návrhu Asociace krajů ČR k vymezení operačních programů pro programové období 2014+. Úřady Regionálních rad ČR 2012
Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje na roky 2013-2016 Spolupráce s Ing. Petrem Zahradníkem na zpracování střednědobého základního strategického dokumentu Zlínského kraje, který na dané roky rozpracovává dlouhodobou Strategii rozvoje Zlínského kraje 2009-2020. Zlínský kraj 2012
Strategie rozvoje ZOO a zámek Zlín-Lešná, p.o. Finální dokument definuje strategii rozvoje ZOO Zlín v následujícím horizontu let do roku 2020 a vyprofiluje klíčové parametry rozvoje s orientací na udržitelný růst atraktivity a návštěvnosti ZOO Zlín. ZOO a zámek Zlín - Lešná, p. o 2012
Realizace a vyhodnocení dotazníkového šetření návštěvníků ZOO a zámek Zlín-Lešná, p.o. Cílem je sběr, analýza a vyhodnocení 2500 dotazníků mezi návštěvníky ZOO Zlín s identifikací silných a slabých stránek tohoto zařízení, zjištění motivace návštěvnosti a zejména formulace doporučení pro další rozvoj ZOO Zlín. ZOO a zámek Zlín - Lešná, p. o 2012
Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 - Zlín 2020 Cílem dokumentu je poskytnout základní strategický rámec pro směřování dalšího rozvoje města Zlína v střednědobém časovém horizontu. Statutární město Zlín 2011 - 2012
Přínosy finanční podpory pro hospodářskou a sociální soudržnost a rozvoj kraje Studie je zaměřena na vypracování metodického postupu pro hodnocení přínosů finanční podpory pro hospodářskou a sociální soudržnost a rozvoj území kraje. Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. 2011 - 2012