Postgraduálny vzdelávací program

Postgraduálne vzdelávací program MBA Management a ekonomika podniku je koncipovaný ako dvojsemestrálne štúdium, kedy je do každého semestra zaradených päť odborných modulov. Moduly sú zoradené tak, ako by mali byť ideálne chronologicky zaradené do individuálneho študijného plánu.

Prvý semester štúdia

Prvý semester je koncipovaný najmä do oblasti rozvoja strategických kompetencií v riadení a rozvoji podniku. Dôraz je kladený najmä na tvorbu pozitívneho imidžu a významu spoločenskej zodpovednosti, ako nástroja rozvoja spoločnosti. Blok, zameraný na európske investičné a štrukturálne fondy priblíži problematiku možného financovania investičných a ďalších projektov. Akcent prvého semestra je venovaný téme obchodného práva, ktoré v súčasnom konkurenčnom prostredí stále viac nadobúda na význame. Rovnako tak stabilita vnútorného finančného prostredia predstavuje dôležitý manažérsky nástroj a je súčasťou prvého semestra, ktorý je uzavretý tematickým blokom venovaným otázkam prostredia verejného obstarávania a verejných súťaží.

Názov modulu Garant modulu Rozsah Kredity
Strategický management a image podniku doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
doc. Ing. Josef Kubík, CSc.
PhDr. Michal Lukač, PhD.
12 16
Európska únia a fondy EÚ doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. 8 12
Obchodné právo Mgr. Roman Vaigel 12 16
Podnikové financie doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. 8 12
Verejné zakázky Ing. Milan Škarka, Ph.D. MBA 12 16

Druhý semester štúdia

V rámci druhého semestra štúdia je pozornosť najprv venovaná otázkam metodológie dizertačnej práce, kedy si frekventanti postgraduálneho vzdelávacieho programu volí a diskutujú zameranie svojej dizertačnej práce. Ďalej je venovaný širší priestor manažérskym disciplínam a to z rôznych uhlov pohľadu. Modulovo je zastúpená oblasť personálneho manažmentu a tiež tak projektového manažmentu, kedy sa tieto moduly venujú témam rozvoja ľudských zdrojov, či vyhľadávanie vhodných zdrojov, tak rozvoju kompetencií projektového manažmentu a všetkým fázam projektového cyklu. Kríza, to je téma, ktorú by každý manažér radšej nepoznal, lož práve preto je nevyhnutná príprava aj v tejto téme. Tematické bloky sú ukončené zameraním na európske právo, ktoré je v mnohých oblastiach značným regulatívov .

Názov modulu Garant modulu Rozsah Kredity
Metodológia dizertačnej práce Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. 8 12
Humar Resources Management Ing. Lenka Smékalová, Ph.D. 10 14
Projektový management Ing. Jana Nekolová
Ing. Filip Kučera
12 16
Management a krízové ​​riadenie doc. Ing. Josef Kubík, CSc.
Ing. Milan Škarka, Ph.D. MBA
10 14
Právo EÚ a medzinárodné obchodné právo PhDr. Mgr. Petr Janíček 12 16