Postgraduální vzdělávací program

Postgraduální vzdělávací program MBA Management a ekonomika podniku je koncipován jako dvousemestrální studium, kdy je do každého semestru zařazeno pět odborných modulů. Moduly jsou seřazeny tak, jak by měly být ideálně chronologicky zařazeny do individuálního studijního plánu.

První semestr studia

První semestr je koncipován zejména do oblasti rozvoje strategických kompetencí v řízení a rozvoji podniku. Důraz je kladen zejména na tvorbu pozitivního image a významu společenské odpovědnosti, jako nástroje rozvoje společnosti. Blok, zaměřený na evropské investiční a strukturální fondy přiblíží problematiku možného financování investičních a dalších projektů. Akcent prvního semestru je věnován tématu obchodního práva, které v současném konkurenčním prostředí stále více nabývá na významu. Rovněž tak stabilita vnitřního finančního prostředí představuje důležitý manažerský nástroj a je součástí prvního semestru, který je uzavřen tematickým blokem věnovaným otázkám prostředí veřejných zakázek a veřejných soutěží.

Název modulu Garant modulu Rozsah hodin Kredity
Strategický management a image podniku doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
doc. Ing. Josef Kubík, CSc.
PhDr. Michal Lukač, PhD.
12 16
Evropská unie a fondy EU doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. 8 12
Obchodní právo Mgr. Roman Vaigel 12 16
Podnikové finance doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. 8 12
Veřejné zakázky Ing. Milan Škarka, Ph.D. MBA 12 16

Druhý semestr studia

V rámci druhého semestru studia je pozornost nejprve věnována otázkám metodologie disertační práce, kdy si frekventanti postgraduálního vzdělávacího programu volí a diskutují zaměření své disertační práce. Dále je věnován širší prostor manažerským disciplínám a to z různých úhlů pohledu. Modulově je zastoupena oblast personálního managementu a rovněž tak projektového managementu, kdy se tyto moduly věnují tématům rozvoje lidských zdrojů, či vyhledávání vhodných zdrojů, tak rozvoji kompetenci projektového managementu a všem fázím projektového cyklu. Krize, to je téma, které by každý manažer raději neznal, lež právě proto je nezbytná průprava i v tomto tématu. Tematické bloky jsou ukončeny zaměřením na evropské právo, které je v řadě oblastí značným regulativem.

Název modulu Garant modulu Rozsah hodin Kredity
Metodologie disertační práce Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. 8 12
Humar Resources Management Ing. Lenka Smékalová, Ph.D. 10 14
Projektový management Ing. Jana Nekolová
Ing. Filip Kučera
12 16
Management a krizové řízení doc. Ing. Josef Kubík, CSc.
Ing. Milan Škarka, Ph.D. MBA
10 14
Právo EU a mezinárodní obchodní právo PhDr. Mgr. Petr Janíček 12 16