Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. Doc . RNDr . PhDr . Oldřich Hájek , Ph.D. bol v roku 2013 habilitovaný v odbore Regionálny a sociálny rozvoj na Prevádzkovo ekonomickej fakulte Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe. Vo svojom profesijnom živote získal pracovné skúsenosti vo verejnom, aj v súkromnom sektore. Na začiatku svojej profesionálnej kariéry pôsobil ako ekonomický redaktor alebo projektový manažér. V rokoch 2007 až 2010 zastával pozíciu vedúceho Oddelenia koncepcií a analýz Odboru strategického rozvoja Zlínskeho kraja. Od roku 2004 do súčasnosti pôsobí na Ústave regionálneho rozvoja , verejnej správy a práva na Fakulte managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.
V rámci programu Master of Public Administration garantuje modul Európska únia a fondy EÚ, čo je oblasť, ktorou sa doc. Hájek dlhodobo zaoberá tiež v rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti.

Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. Doc . PhDr . Peter Horváth , PhD . bol habilitovaný v roku 2015 na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore Politológia. Počas pracovného života pôsobil doc. Horváth predovšetkým v oblasti vysokého školstva, a to ako akademický pracovník vo funkciách prodekana, prorektora a dekana na Univerzite sv . Cyrila a Metoda v Trnave. V súčasnej dobe je dekanom Fakulty sociálnych vied tejto univerzity.
V programe Master of Public Administration garantuje doc. Horváth modul Riadenie a stratégie v inštitúciách verejnej správy a modul Verejná správa a politológie, pričom čerpá ako zo svojich profesijných skúseností, ako aj z výsledkov svojej vedecko-výskumnej činnosti.

Doc. Ing. Josef Kubík, CSc. Doc. Ing. Josef Kubík, CSc. bol habilitovaný na Ekonomickej fakulte Vysokej školy banskej - Technickej univerzite v Ostrave v odbore Management a podnikanie. Vo svojom profesijnom živote pôsobil doc. Kubík v súkromnom sektore ako projektant - ekonóm, avšak od roku 1986 pôsobí trvalo vo vysokom školstve, v súčasnosti na Ústave manažmentu a marketingu Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.
V programe Master of Public Administration garantuje doc. Kubík modul Management a krízové riadenie, pričom čerpá z viac ako 134 odborných prác, ktorých je autorom alebo spoluautorom, aj zo svojich skúseností pri výučbe predmetov zameraných na oblasť manažmentu.

Doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. Doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. sa habilitovala v odbore Management a ekonomika podniku na Fakulte managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Vo svojom profesijnom živote bola aktívna v oblasti personalistiky a potom sa presunula do oblasti vysokého školstva. Tu tiež v súčasnosti pôsobí v pozícii docentky Univerzity Tomáša Baťu s výskumným zameraním na finančné riadenie malých a stredných podnikov, užitím IFRS v malých a stredných podnikoch a jeho vplyvom na meranie ich výkonnosti. Doc. Paseková sa podieľala na rade vedecko-výskumných projektov, bola zodpovednou riešiteľkou projektu Grantové agentúry ČR, zúčastnila sa medzinárodných výskumných projektov podporovaných IAAER (International Association for Accounting Education and Research) a podieľala sa na projektoch v rámci programov Socrates, Comenius alebo Leonardo da Vinci.

JUDr. Bystrík Šramel, PhD. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. získal titul doktora práv v roku 2011 na Fakulte práva Paneurópskej Vysokej školy v Bratislave. Doktorský titul PhD. získal v roku 2012 na tej istej fakulte v odbore Trestné právo. Vo svojom pracovnom živote pôsobil ako v oblasti právnej praxe, tak vo vysokom školstve, a to na pôde Slovenské technickej univerzite v Bratislave a od roku 2013 doteraz na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv . Cyrila a Metoda v Trnave.
V programe Master of Public Administration garantuje JUDr. Šramel modul Správne právo, pričom čerpá z viac ako 90 vedeckých a odborných prác, ktorých je autorom.

Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. získal doktorský titul v roku 2009 na Prírodovedeckej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave v odbore Environmentálne geografia. Vo svojom profesijnom živote pracoval Dr. Novosák predovšetkým v oblasti vedecko-výskumnej, ako riešiteľ niekoľkých významných projektov, a tiež v oblasti vyššieho vzdelávania. Od roku 2006 pôsobí na Ústave regionálneho rozvoja, verejnej správy a práva na Fakulte managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.
V rámci programu Master of Public Administration je Dr. Novosák garantom modulu Metodológia dizertačnej práce, čo korešponduje s jeho pozíciou riešiteľa a tvorca metodík v rámci práce na vedeckovýskumných projektoch Grantove aj Technologické agentúry Slovenskej republiky .

Ing. Lenka Smékalová, Ph.D. Ing. Lenka Smékalová , Ph.D. získala doktorský titul v roku 2016 na Fakulte managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne v odbore Ekonomika a manažment. V priebehu svojho profesionálneho života pôsobila najmä v oblasti vysokého školstva , od roku 2012 je asistentkou Ústavu regionálneho rozvoja , verejnej správy a práva na Fakulte managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.
V rámci programu Master of Public Administration garantuje modul Verejné financie a rozpočty, a to v súvislosti so svojím dlhodobým zameraním na problematiku verejného financovania aktivít regionálneho rozvoja a podnikania.

PhDr. Mgr. Petr Janíček PhDr. Mgr. Petr Janíček získal doktorský titul v roku 2015 na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv . Cyrila a Metoda v Trnave v odbore Verejná politika a verejná správa, magisterský titul získal v roku 2000 na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci v odbore Právo a právna veda. Vo svojom profesijnom živote pôsobil Dr. Janíček predovšetkým v oblasti verejnej správy. V rokoch 2011 až 2014 zastával pozíciu riaditeľa krajskej pobočky Úradu práce v Zlíne a potom, od roku 2014, pôsobil na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne.
V rámci programu Master of Public Administration je Dr. Janíček garantom modulu Úvod do verejného práva a práva EÚ, čím je reflektované ako jeho dosiahnuté vzdelanie, tak jeho vedecká špecializácia na otázky kohéznej politiky Európskej únie a jej premietnutie predovšetkým do oblasti zamestnanosti..

Ing. Jana Nekolová Ing. Jana Nekolová získala magisterský titul na Fakulte managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne v odbore Verejná správa a regionálny rozvoj. Participovala na rade projektov riešených na Fakulte managementu a ekonomiky aj mimo nej (napr. rozvojové projekty Moravskosliezskeho kraja či mesta Vsetín), bola členkou spracovateľského tímu série strategických rozvojových dokumentov (napr. Stratégia rozvoja Valašského múzea v prírode v Rožnove pod Radhoštěm do roku 2023, Stratégia rozvoja štatutárneho mesta Zlína do roku 2020, Analýza súčasných systémov pre sledovanie a hodnotenie kvality a efektívnosti vo vzdelávaní II, Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS Dolnobřežansko a ďalšie). V súčasnej dobe pôsobí na Ústave regionálneho rozvoja, verejnej správy a práva na Fakulte managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.
V rámci programu Master of Public Administration je vyučujúci modulu Projektový management, kedy sa na relevantné problematiku profesne špecializuje.

Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA získal doktorský titul v odbore Management a ekonomika na Fakulte ekonomiky a manažmentu Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, titul Master of Business Administration získal na Liverpool John Moores University. Vo svojom profesijnom živote pôsobil v súkromnom sektore ako riaditeľ niekoľkých spoločností, vo verejnom sektore ako riaditeľ spoločnosti Regionálny podporný zdroj vlastnené Zlínskym krajom. Jeho výskumná činnosť sa rovnako ako jeho profesionálna kariéra dlhodobo orientuje najmä do oblasti podpory podnikania.
S ohľadom na svoje dlhodobé profesijné a vedecké zameranie, je v programe Master of Business Administration vyučujúcim modulu Projektový management.

PhDr. Michal Lukáč, PhD. PhDr. Michal Lukáč, PhD. získal doktorský titul na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v odbore Masmediálne štúdiá. Vo svojej profesionálnej kariére sa Dr. Lukáč dlhodobo pohyboval na rôznych pozíciách v rámci Slovenského národného múzea, avšak od roku 2013 doteraz pôsobí na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v súčasnej dobe na pozícii prodekana pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditácie na Fakulte sociálnych vied.
V programe Master of Public Administration garantuje Dr. Lukáč vzhľadom odbor svojho vzdelania, profesijné a odborné zameranie modul Marketing a image verejné inštitúcie.

Ing. Livia Pekajová, Ph.D., MPA Ing. Livia Pekajová, Ph.D., MPA získala doktorský titul na Ostravskej univerzite v Ostrave, Prírodovedeckej fakulte v odbore Politická a kultúrna geografia. Titul Master of Public Administration získala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Vo svojom profesijnom živote sa Dr. Pekajová sústredí najmä na oblasť európskej integrácie, jej propagácie a koordinácie projektov s ňou spojených. Vo svojej vedeckej činnosti sa orientuje prevažne na oblasť migrácie, so špecializáciou na migračné špecifiká občanov Vyšehradskej štvorky.
V programe Master of Public Administration je Dr. Pekajová vzhľadom na svoje vzdelanie a bohaté profesijné skúsenosti vyučujúci modulu Verejná správa a politológia.

Ing . Filip Kučera Ing . Filip Kučera získal magisterský titul na Fakulte managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťi v Zlíne v odbore Verejná správa a regionálny rozvoj. V rámci svojho profesionálneho života sa dlhodobo zaoberá prípravou a riadením projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Aktuálne pôsobí ako vedúci projektového oddelenia v Regionálne rozvojové agentúre Východnej Moravy a tiež pôsobil na stáži v Európskom parlamente. Je študentom doktorandského študijného programu na Ústavu regionálneho rozvoja, verejnej správy a práva Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťi v Zlíne. Predmetom jeho vedeckého záujmu je predovšetkým koncept Smart City a problematika kohéznej politiky Európskej únie.

Prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. Prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. bol habilitovaný v odbore Meliorace, špecializácia tvorba a ochrana krajiny, v roku 2001 bol vymenovaný profesorom v odbore Tvorba a ochrana krajiny. Vo vysokom školstve pôsobí prof. Vyskot od roku 1979, postupne na pozíciách odborného asistenta, docenta a profesora. Svojim výskumným zameraním sa orientuje do problematiky trvalo udržateľného rozvoja, ochrany prírody a krajiny vo vzťahu k ekonomickému rozvoju regiónu.

Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. bol vymenovaný profesorom v odbore Ekonomika priemyslu na Fakulte strojné Vysokého učenia technického v Brne. Vo svojom profesijnom živote pracoval v rade súkromných firiem, vo vysokom školstve pôsobí trvalo od roku 1986. V rokoch 2000-2014 pracoval ako profesor na Fakulte managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. V súčasnosti už deviatym rokom pôsobí ako profesor na NEWTON College v Brne. Jeho výskumné zameranie sa orientuje najmä do oblasti manažmentu.