Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. byl v roce 2013 habilitován v oboru Regionální a sociální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Ve svém profesním životě získal pracovní zkušenosti jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Na začátku své profesní kariéry působil jako ekonomický redaktor nebo projektový manažer. V letech 2007 až 2010 zastával pozici vedoucího Oddělení koncepcí a analýz Odboru strategického rozvoje Zlínského kraje. Od roku 2004 do současnosti působí na Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
V rámci programu Master of Public Administration garantuje modul Evropská unie a fondy EU, což je oblast, kterou se doc. Hájek dlouhodobě zabývá také v rámci své vědecko-výzkumné činnosti.

Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. byl habilitován v roce 2015 na Filozofické fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oboru Politologie. Během profesního života působil doc. Horváth především v oblasti vysokého školství, a to jako akademický pracovník ve funkcích proděkana, prorektora a děkana na Univerzitě sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. V současné době je děkanem Fakulty sociálnych vied této univerzity.
V programu Master of Public Administration garantuje doc. Horváth modul Řízení a strategie v institucích veřejné správy a modul Veřejná správa a politologie, přičemž čerpá jak ze svých profesních zkušeností, tak z výsledků své vědecko-výzkumné činnosti.

Doc. Ing. Josef Kubík, CSc. Doc. Ing. Josef Kubík, CSc. byl habilitován na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzitě v Ostravě v oboru Management a podnikání. Ve svém profesním životě působil doc. Kubík v soukromém sektoru jako projektant – ekonom, ovšem od roku 1986 působí trvale ve vysokém školství, v současnosti na Ústavu managementu a marketingu Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
V programu Master of Public Administration garantuje doc. Kubík modul Management a krizové řízení, přičemž čerpá z více než 134 odborných prací, jichž je autorem nebo spoluautorem, i ze svých zkušeností při výuce předmětů zaměřených na oblast managementu.

Doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. Doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. se habilitovala v oboru Management a ekonomika podniku na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve svém profesním životě byla aktivní v oblasti personalistiky a poté se přesunula do oblasti vysokého školství. Zde také v současné době působí v pozici docentky Univerzity Tomáše Bati s výzkumným zaměřením na finanční řízení malých a středních podniků, užitím IFRS v malých a středních podnicích a jeho vlivem na měření jejich výkonnosti. Doc. Paseková se podílela na řadě vědecko-výzkumných projektů, byla zodpovědnou řešitelkou projektu Grantové agentury ČR, účastnila se mezinárodních výzkumných projektů podporovaných IAAER (International Association for Accounting Education and Research) a podílela se na projektech v rámci programů Socrates, Comenius nebo Leonardo da Vinci.

JUDr. Bystrík Šramel, PhD. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. získal titul doktora práv v roce 2011 na Fakultě práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislavě. Doktorský titul PhD. získal v roce 2012 na téže fakultě v oboru Trestní právo. Ve svém pracovním životě působil jak v oblasti právní praxe, tak ve vysokém školství, a to na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě a od roku 2013 dosud na Fakultě sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě.
V programu Master of Public Administration garantuje JUDr. Šramel modul Správní právo, přičemž čerpá z více než 90 vědeckých a odborných prací, jejichž je autorem.

Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. získal doktorský titul v roce 2009 na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě v oboru Environmentální geografie. Ve svém profesním životě pracoval Dr. Novosák především v oblasti vědecko-výzkumné, jako řešitel několika významných projektů, a také v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Od roku 2006 působí na Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
V rámci programu Master of Public Administration je Dr. Novosák garantem modulu Metodologie disertační práce, což koresponduje s jeho pozicí řešitele a tvůrce metodik v rámci práce na vědeckovýzkumných projektech Grantové i Technologické agentury České republiky.

Ing. Lenka Smékalová, Ph.D. Ing. Lenka Smékalová, Ph.D. získala doktorský titul v roce 2016 na Fakultě managementu a ekonomiky titul Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v oboru Ekonomika a management. V průběhu svého profesního života působila zejména v oblasti vysokého školství, od roku 2012 je asistentkou Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
V rámci programu Master of Public Administration garantuje modul Veřejné finance a rozpočty, a to v souvislosti se svým dlouhodobým zaměřením na problematiku veřejného financování aktivit regionálního rozvoje a podnikání.

PhDr. Mgr. Petr Janíček PhDr. Mgr. Petr Janíček získal doktorský titul v roce 2015 na Fakultě sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě v oboru Veřejná politika a veřejná správa, magisterský titul získal v roce 2000 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru Právo a právní věda. Ve svém profesním životě působil Dr. Janíček především v oblasti veřejné správy. V letech 2011 až 2014 zastával pozici ředitele krajské pobočky Úřadu práce ve Zlíně a poté, od roku 2014, působil na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
V rámci programu Master of Public Administration je Dr. Janíček garantem modulu Úvod do veřejného práva a práva EU, čímž je reflektováno jak jeho dosažené vzdělání, tak jeho vědecká specializace na otázky kohezní politiky Evropské unie a její promítnutí především do oblasti zaměstnanosti.

Ing. Jana Nekolová Ing. Jana Nekolová získala magisterský titul na Fakultě managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v oboru veřejná správa a regionální rozvoj. Participovala na řadě projektů řešených na Fakultě managementu a ekonomiky i mimo ni (např. rozvojové projekty Moravskoslezského kraje či města Vsetín), byla členkou zpracovatelského týmu řady strategických rozvojových dokumentů (např. Strategie rozvoje Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm do roku 2023, Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020, Analýza současných systémů pro sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání II, Integrovaná strategie rozvoje území MAS Dolnobřežansko a další). V současné době působí na Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva na Fakultě managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
V rámci programu Master of Public Administration je vyučující modulu Projektový management, kdy se na relevantní problematiku profesně specializuje.

Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA získal doktorský titul v oboru Management a ekonomika na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, titul Master of Business Administration získal na Liverpool John Moores University. Ve svém profesním životě působil v soukromém sektoru jako ředitel několika společností, ve veřejném sektoru jako ředitel společnosti Regionální podpůrný zdroj vlastněné Zlínským krajem. Jeho výzkumná činnost se stejně jako jeho profesní kariéra dlouhodobě orientuje zejména do oblasti podpory podnikání.
S ohledem na své dlouhodobé profesní a vědecké zaměření, je v programu Master of Business Administration vyučujícím modulu Management a Krizové řízení.

PhDr. Michal Lukáč, PhD. PhDr. Michal Lukáč, PhD. získal doktorský titul na Fakultě masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v oboru Masmediálne štúdiá. Ve své profesní kariéře se Dr. Lukáč dlouhodobě pohyboval na různých pozicích v rámci Slovenského národního muzea, ovšem od roku 2013 dosud působí na Univerzitě sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v současné době na pozici proděkana pro výchovně vzdělávací činnost a akreditace na Fakultě sociálnych vied.
V programu Master of Public Administration garantuje Dr. Lukáč s ohledem obor svého vzdělání, profesní a odborné zaměření modul Marketing a image veřejné instituce.

Ing. Livia Pekajová, Ph.D., MPA Ing. Livia Pekajová, Ph.D., MPA získala doktorský titul na Ostravské univerzitě v Ostravě, Přírodovědecké fakultě v oboru Politická a kulturní geografie. Titul Master of Public Administration získala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ve svém profesním životě se Dr. Pekajová soustředí zejména na oblast evropské integrace, její propagace a koordinace projektů s ní spojených. Ve své vědecké činnosti se orientuje převážně na oblast migrace, se specializací na migrační specifika občanů Visegrádské čtyřky.
V programu Master of Public Administration je Dr. Pekajová s ohledem na své vzdělání a bohaté profesní zkušenosti vyučující modulu Veřejná správa a politologie.

Ing. Livia Pekajová, Ph.D., MPA Ing. Filip Kučera získal magisterský titul na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. V rámci svého profesního života se dlouhodobě zabývá přípravou a řízením projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Aktuálně působí jako vedoucí projektového oddělení v Regionální rozvojové agentuře Východní Moravy a rovněž působil na stáži v Evropském parlamentu. Je studentem doktorského studijního programu na Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Předmětem jeho vědeckého zájmu je především koncept Smart City a problematika kohezní politiky Evropské unie.

Prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. Prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. byl habilitován v oboru Meliorace, specializace tvorba a ochrana krajiny, v roce 2001 byl jmenován profesorem v oboru Tvorba a ochrana krajiny. Ve vysokém školství působí prof. Vyskot od roku 1979, postupně na pozicích odborného asistenta, docenta a profesora. Svým výzkumným zaměřením se orientuje do problematiky udržitelného rozvoje, ochrany přírody a krajiny ve vztahu k ekonomickému rozvoji regionu.

Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. byl jmenován profesorem v oboru Ekonomika průmyslu na Fakultě strojní Vysokého učení technického v Brně. Ve svém profesním životě pracoval v řadě soukromých firem, ve vysokém školství působí trvale od roku 1986. V letech 2000-2014 pracoval jako profesor na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V současnosti již devátým rokem působí jako profesor na NEWTON College. Jeho výzkumné zaměření se orientuje zejména do oblasti managementu.