graduates

Akadémia managementu a ekonomiky, s.r.o. je moderná a progresívná vzdelávacia a spoločenská inštitúcie, svojím zameraním orientovaná do problematiky manažmentu vo verejnej správe, managementu a ekonomiky podniku, projektového riadenia a ďalších aktivít.

Za hlavné smery spoločnosti je možné považovať ponuku profesijného postgraduálneho vzdelávania v oblastiach Master of Public Administration - MPA v špecializácii Management vo verejnej správe a Master of Business Administration - MBA v špecializácii Manažment a ekonomika podniku.

Ako vzdelávacie inštitúcie tiež ponúkame v rámci tematických kurzov školení a vzdelávania pre úradníkov územnej samosprávy, či štátnej správy v odborných a aktuálnych témach.

Naša ponuka služieb zahŕňa činnosti projektového manažmentu, kedy našim partnerom ponúkame spoluprácu v príprave projektov na mieru, financovaných z Európskych štrukturálnych investičných fondov EÚ pre roky 2014 - 2020. Sme pripravení našim partnerom ponúknuť spoluprácu v rámci celého projektového cyklu - od vyhľadania vhodného dotačného programu, prípravy a podania projektovej žiadosti, priebežného projektového manažmentu, vrátane záverečnej monitorovacie správy.

Rovnako tak ponúkame konzultačnú a analytickú činnosť v príprave a spracovaní analýz, koncepcií a stratégií v oblasti rozvoja podniku, inštitúcie, či územia (obce, mestá, kraje).

Akadémia managementu a ekonomiky, s.r.o. je vydavateľom vedeckého, sa recenzia (double blind peer review) časopisu International Journal of Public Administration, Management and Economic Development.

Budeme radi, ak nás oslovíte pre ďalšiu spoluprácu.

doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D.
riaditeľ spoločnosti