Garancia programu

Cieľová skupina

Postgraduálne vzdelávací program MBA je určený najmä vedúcim pracovníkom a manažérom v podnikovom sektore. Tento program je určený najmä pre tých manažérov, či vlastníkov firiem, ktorí hľadajú nové výzvy a témy podnikanie vo svojom odbore. V rámci štúdia si prehľbia kľúčové mäkké zručnosti, získajú nové kontakty a ďalšie smery a stratégie svojho podnikania. Vlastné štúdium je zakončené udelením profesijného titulu MBA za menom.

Garancia programu

Postgraduálny študijný program MBA je realizovaný na základe akreditácie Akadémie managementu a ekonomiky, s. r. o., kedy je vlastná akreditácia zaštítená duálnou garanciou habilitovanými pracovníkmi, ktorí sa dlhodobo venujú oblastiam managementu a ekonomiky podniku.Akreditácia postgraduálneho programu MBA je realizovaná v spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kedy na koncepcii programu spolupracujeme s ústavmi a katedrami managementu a manažérskych štúdií vysokých škôl v Českej republike. Vlastná koncepcia programu je spoločným produktom týchto inštitúcií vyššieho vzdelávania a podlieha pravidelnej ročnej evalvácii. Hlavným garantom a garantom prvého bloku štúdia je doc. Ing. Josef Kubík, CSc. a garantom druhého bloku štúdia je doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. Obaja títo habilitovaný pracovníci sa vo svojej profesijnej praxi venujú oblasti manažmentu a patrí za predné odborníki tohto odboru v Českej republike i v Slovenskej republike.

Osoby garantov:

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave

doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., Akademie managementu a ekonomiky, s.r.o.