Postgraduálny vzdelávací program MBA

Štúdium postgraduálneho vzdelávacieho programu MBA je členené do dvoch semestrov, kedy je nutné v rámci každého semestra absolvovať 5 odborných modulov a získať celkom 120 kreditov. V závere druhého semestra je štúdium zakončené obhajobou dizertačnej práce.

Študijné materiály

Záujemca o štúdium obdržia relevantné študijné materiály v podobe syláb k jednotlivým odborným modulom, ďalej vybrané študijné texty vrátane multimediálnych a PowerPointových prezentácií. Študijné materiály dopĺňajú texty vybraných tematických štúdií. Skúmanú oblasť je možné doplniť o odporúčanú odbornú literatúru.