Cieľom vzdelávacieho programu Strategické plánovanie a riadenie rozvoj veřejných organizáciácií a územie je zvýšiť vedomosti, schopnosti a zručnosti cieľových skupín v oblasti strategického plánovania a riadenia rozvoja verejných organizácií a územia. Špecificky sa vzdelavaci program zameruje na tri témy, ktore zároveň tvorí tri na seba nadväzujúce kurzy vzdelávacieho programu:

Celková časová dotácia realizácie vzdelávacieho programu je 8 hodín. Úspešný absolventi obdržia osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.