Cieľom vzdelávacieho programu Európska únia a politika hospodárskej a sociálnej súdržnosti je zvýšiť vedomosti, schopnosti a zručnosti cieľových skupín v oblasti fungovania Európskej únie a politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti Európskej únii . Špecificky sa vzdelávací program zameria na tri témy, ktoré zároveň tvoria tri na seba nadväzujúce kurzy vzdelávacieho programu:

Celková časová dotácia realizácie vzdelávacieho programu je 8 hodín. Úspešný absolventi obdržia osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.